Aktivity

v Olomouckém kraji

Náplň volebního programu

 

FINANCE, SPRÁVA MĚSTA

 • Jsme pro využívání strukturálních fondů EU pro velké městské investice

 • Jsme pro co největší transparentnost v rozhodování Rady města a u veřejných zakázek v úzké součinnosti všech zúčastněných subjektů

 • Jsme pro vyhlašování referenda v zásadních otázkách rozvoje města

 • Jsme pro provedení revizí smluv na pronájem vodovodů a kanalizací (deprivatizace vody), jsme proti navyšování vodného a stočného

 • Jsme pro přímou volbu primátora

 • Jsme pro investice do technologií Smart City

 • Jsme proti prohlubování zadlužení města dalšími problematickými investicemi, které jsou ve výsledku ztrátové

 • Jsme proti pronájmu kanceláří pro magistrátní úředníky v soukromých objektech

 • Jsme proti dalšímu rozprodeji městského majetku např. privatizaci městských akciových společností (Technické služby, Dopravní podnik)

 • Jsme proti korupci a prosazujeme maximální otevřenost v rozhodování vedení města

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 • prioriotou je dostupnost veřejné hromadné dopravy. Je nezbytné zlepšit kvalitní dostupnost MHD v souvislosti s rozšiřováním města a jeho obytných částí a preferovat MHD před individuální dopravou

 • podpora studie rozšíření tramvajové sítě na Tabulový vrch, Lazce a Holice a vybudování nového tramvajového depa

 • znovuobnovit noční hromadou dopravu autobusy

 • řešení kapacitně nevyhovujícího parkování prostřednictvím výstavby nájemních parkovacích domů v obytných částech města (sídliště a nová výstavba) a též v oblasti Hodolan u vlakového nádraží, plaveckého stadiónu, vypsat referendum k umístění nových parkovacích domů

 • podpoříme projekty pro inteligentní parkování – Smart City

 • rozvoj a výstavba cyklostezek

 • realizaci projektu rekonstrukce ulice 8. května za využití dotace EU

 • výstavba tzv. východní tangenty (odlehčení dopravy v Chválkovicích) – minimalizovat negativní důsledky vzniklé přerušením původních silnic

 • zajistíme pokračování investic do obecních silnic v katastru města

 • zachování a rozvoj městského letiště Olomouc

BYDLENÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

 • zřízení útvaru hlavního městského architekta pro koncepční řešení nové výstavby, aby se zamezilo živelné, stylově nesourodé výstavbě;

 • podpoříme protipovodňovou ochranu města, podporujeme splavnění Moravy, budeme aktivně spolupracovat na dalších projektech všech protipovodňových děl

 • zvýšení dostupnosti bydlení např. výstavbou startovacích nájemních bytů, malometrážních bytů pro seniory za státní dotace;

 • nepodpoříme opětovné umístění těch občanů do městských bytů, kteří již tuto možnost dostali a byt zničili;

 • podpoříme výstavbu a modernizaci domovů pro seniory všech typů

 • využití bývalých průmyslových a vojenských areálů (tzv. brownfields) k bytové výstavbě

 • další rozvoj projektu Bezbariérová Olomouc

 • bezbariérové úpravy silnic a chodníků;

 • projekty na bezbariérové úpravy škol a dalších veřejných budov v majetku města

 • rozšiřování městské zeleně a výsadbu stromů včetně městské památkové zóny

 • tzv. zelené pásy se stromy v okrajových částech města;

 • prioritně podporujeme opětovné či materiálové využití odpadů, budeme aktivně podporovat studie a projekty na využití odpadů;

 • jsme pro zachování Tržnice jako městské tradice;

 • podpoříme projekt veřejných WC v restauracích ve středu města

 • podpora aktivit Centra Sluňákova pro ekologickou výchovu žáků základních škol;

 • navrhneme opatření proti zneužívání přídavku na bydlení vyhláškou v kompetenci města;

 • nepodpoříme dotace v sociálních službách pro politické neziskové organi

ŠKOLSTVÍ, KULTURA

 • rozšíření kapacit mateřských škol

 • rozvoj a zkvalitňování ZŠ i za využití dotací EU

 • spolupráci s Univerzitou Palackého jako významnou nadregionální vysokou školou, propojení teorie s praxí

 • do všech stupňů vzdělávání budeme prosazovat akce podporující vlastenecké, demokratické a národní tradice, včetně výchovy k obraně státu

 • podpora projektu Muzea umění Středoevropské fórum

 • podpora projektu Olomoucký hrad

 • rozvoj Moravského divadla a Moravské filharmonie jako důležitých kulturních institucí nad-regionálního významu;

 • zasadíme se o investice do zchátralých kulturních památek;

 • provedeme revizi ochranného pásma kolem chrámu na Svatém Kopečku a areálu kláštera Hradisko

 • podpoříme rozvoj spolkové činnosti, kulturního života v městských částech

 • vstupy na kulturní představení pro důchodce zdarma

SPORT

 • podpora sportu mládeže formou grantů a dotací

 • modernizaci městské hokejové haly do podoby multifunkčního zařízení ve spolupráci se soukromým investorem nebo za využití dotace

 • využití školních sportovišť v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost

 • důsledně kontrolovat efektivní využívání Androva stadiónu, nyní ve vlastnictví města, kontrola provozních nákladů

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ

 • větší využití tzv. veřejně prospěšných prací ve spolupráci s městskými akciovými společnostmi při péči o zeleň, úklidu či údržbě veřejných staveb;

 • podporu v nezaměstnanosti navázat na vykonávání veřejně prospěšných prací

 • získávání nových investorů do města a vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst především v malém a středním podnikání

 • v rámci veřejných zakázek zabezpečit rovnost podmínek důsledným dodržováním zákona o veřejných zakázkách

BEZPEČNOST

 • rozšíření kamerového systému v rizikových místech města

 • snížení počtu výherních automatů a kasin ve městě zejména v rizikových lokalitách, s tím že úplný zákaz kasin a heren však situaci nevyřeší, vedlo by to jen k rozkvětu nelegálního hazardu

 • zvýšení pravomocí městské policie pro zajištění bezpečnosti obyvatel města, nikoliv pouze pro represi - pokutování řidičů při špatném parkování

 • větší zapojení městské policie z hlediska prevence školní mládeže, více přednášek a besed zaměřených na drogovou problematiku

 • nepovolit možnou budoucí výstavbu přijímacích a ubytovacích zařízení pro nelegální imigranty

 • úzce spolupracovat s vojenskou posádkou, s klubem vojenských seniorů a vojenskými veterány z hlediska bezpečnosti občanů

CESTOVNÍ RUCH

 • propagaci města jako významného turistického cíle na zahraničních veletrzích cestovního ruchu

 • propagace města ve spolupráci s cestovními kancelářemi (včetně centrální CzechTourism) jako druhé největší památkové rezervace v ČR

 • vybudování infrastruktury (veřejných WC) a navazujících služeb v prostorách parkování zájezdových autobusů v centru města

 • podpoříme projekt veřejných WC v restauracích ve středu města

Aktuálně z Olomouckého kraje

© 2020 Pavel Jelínek